Kontroll Cilësie

Kontroll Cilësie

Avatar

Procesi i kontrollit të cilësisë ndjek pikat specifike të objekteve dhe të dhënat e krijuara nga të punonjesit dhe inspektimet . Ky trajnim zhvillon menyren se si këto të dhëna analizohen për të ndjekur performancën. Ky proces i vazhdueshëm mban gjurmët e mënyrës se si kryhen dhe nëse plotësojnë fushën e veprimit tonë në baza ditore, javore, mujore, tremujore dhe vjetore.

Mosha: Mbi 18 vjec
Arsimi: i mesem

Kontrolli i njohurive do te realizohet nepermjet testimit.


Fusheveprimi dhe politika
Amandamentet dhe rishikimet e manualit te cilesise
Organizimi
Programi i cilesise
Udhezime, procedura, vizita  dhe inspektimi ne objekte
Kontrolli dokumentave dhe kontrolli i furnizimeve