Sanitare

Sanitare

Avatar

Trajnimi i sanitareve është projektuar për të rritur profesionalizmin dhe për të demonstruar një angazhim ne kete fushe. Në mënyrë të veçantë, programi është përqendruar në trajnimin dhe certifikimin e profesionistëve të pastrimit të vijës se pare, për te vendosur një standard te ri ne industri. Çdo biznes është po aq i mirë sa punonjësit e tij. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që stafi juaj të jetë i mirë në shumë më tepër sesa thjesht pastrim.

Mosha: Mbi 18 vjec
Arsimi: I mesem

Kontrolli i njohurive do te realizohet nepermjet testimit.


Rregulla të përgjithshme  në punë
Masat e sigurisë
Ndarja e procedurave të punës
Dokumentacioni dhe mënyra e raportimit
Planifikimi për furnizimin me materiale
Metodat e pastrimit(kodifikimi i ngjyrave ,dorezat radha e punëve ,pastrimet specifike cdo javë  ,pastrime ditore ,pastrime gjenerale, raportmi ne zyre, organizimi i grupit të punës )