Siguria ushqimore HACCAP

Siguria ushqimore HACCAP

Avatar

Siguria e ushqimit ekziston kur të gjithë njerëzit kanë gjithmonë qasje fizike dhe ekonomike në ushqim të mjaftueshëm, të sigurt dhe ushqyes për të plotësuar nevojat dhe preferencat e tyre ushqimore për një jetë aktive dhe te shendetshme . Aktorët e zhvillimit para se të ndërhyjnë në një vend të caktuar duhet të analizojnë statusin e sigurisë ushqimore në vendin përkatës. Një numër analizash duhet të kryhen për të kuptuar sigurinë e ushqimit në një vend të caktuar. Ky kurs do t’i pajisë pjesëmarrësit me njohuritë dhe aftësitë për të analizuar konceptet e sigurisë ushqimore.

Mosha: Mbi 18 vjec
Arsimi: I mesem

Kontrolli i njohurive do te realizohet nepermjet testimit.


Sigurimi dhe higjena ushqimore ne drejtim te shendetit dhe te konsmatorit
Procesi HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point
Rreziqet e kontaminimit –Ndotje e terthorte
Procedurat per reduktimin  e rrezikut ushqimore
Ligji i sigurise ushqimore ne Shqiperi 9863.28.01.2008 dhe udhezime te  metejshme