Supervizore

Supervizore

Avatar

Hulumtimet tregojnë se mbi gjysma e supervizoreve të rinj marrin pak ose aspak trajnime para se të marrin rolet e tyre të reja. Praktika është e zakonshme në shumë organizata, sepse supozimi tipik është që punonjesit me performancë të lartë do të kalojnë lehtësisht nga menaxhimi i projekteve dhe proceseve drejt menaxhimit të njerëzve. Por menaxhimi i njerëzve kërkon një aftësi jashtëzakonisht të ndryshme dhe unike të aftësive. Si rezultat, kjo mungesë e trajnimit dhe përgatitjes mund të ndikojë negativisht në individ, ekip, dhe në fund ne organizate.

Mosha: Mbi 18 vjec
Arsimi: Bachelor Finance

Kontrolli i njohurive do te realizohet nepermjet testimit.


Dokumentacioni dhe menyra e raportimit
Planifikimi per Furnizimin me materiale
Ndarja e procedurave te punes & motivimi  ne pune
Menyra se si shperndahen materialet dhe si do te perdoren
Metodat e pastrimit (kodifikimi I ngjyrave , dorezat, radha e puneve ,pastrimet specifike cdo jave , pastrime ditore ,pastrime gjenerale, raportmi ne zyre ,organizimi I grupit te punes ) etj