Paketa Higjeno-Sanitare

Sherbimi i pastrimit është një fushë e gjerë që përfshin menaxhimin e të gjitha llojeve të aktiviteteve që mbulon pastrimi. Kursi është i dizajnuar për të trajnuar ju për të menaxhuar të gjitha aktivitetet me strategjitë themelore të pastrimit. Brenda kursit, ju do të merrni informacion për pajisjet e nevojshme dhe mjete të tjera që ju duhet të përdorni si dhe aftësitë e teknikat e menaxhimit.